Atma Jaya

Awards
Tagline


ENG | IND
 

Home » Info Atma Jaya

Lokasi Hot Spot Kampus Semanggi

 

Denah Hot Spot Di Kampus Semanggi

 

Detail lokasi Untuk Gedung Yustinus:

 • YUSTINUS BASEMENT 1
  • Kelas YB.101
  • Kelas YB.103
  • Kelas YB.104
  • Kelas YB.105
  • Kelas YB.106
  • Kelas YB.107
  • Kelas YB.108
  • Kelas YB.109
  • Kelas YB.110
  • Kelas YB.111
  • Kelas YB.112

 

 • YUSTINUS BASEMENT 2
  • Kelas YB.201
  • Kelas YB.202
  • Kelas YB.203
  • Kelas YB.204
  • Kelas YB.205
  • Kelas YB.206
  • Kelas YB.207
  • Kelas YB.208
  • Kelas YB.209
  • Kelas YB.210
  • Kelas YB.211
  • Kelas YB.212

 

 • YUSTINUS LANTAI 2
  • Kelas Y.201
  • Kelas Y.202
  • Kelas Y.203

 

 • YUSTINUS LANTAI 12
  • Kelas Y.1201
  • Kelas Y.12-02

 

Detail Lokasi Untuk Gedung Karol Wojtyla (KW):

 • KW LANTAI 3
  • Lorong Kelas PPB

 

 • KW LANTAI 7
  • Kelas KW 701
  • Kelas KW 702
  • Kelas KW 703
  • Kelas KW 704
  • Kelas KW 705
  • Kelas KW 706

 

 • KW LANTAI 8
  • Kelas KW-0801
  • Kelas KW-0802
  • Kelas KW-0803
  • Kelas KW-0804
  • Kelas KW-0805
  • Kelas KW-0806
  • Kelas KW-0807
  • Kelas KW-0808
  • Kelas KW-0809

 

 • KW LANTAI 9
  • Kelas R.KW 901
  • Kelas R.KW 902
  • Kelas R.KW 903
  • Kelas R.KW 904
  • Kelas R.KW 905
  • Kelas R.KW 906
  • Kelas R.KW 907
  • Kelas R.KW 908
  • Kelas R.KW 909

 

 • KW LANTAI 10
  • Kelas KW-1003
  • Kelas KW-1004
  • Kelas KW-1006
  • Kelas KW-1007

 

 • KW LANTAI 11
  • Kelas KW-1103
  • Kelas KW-1104
  • Kelas KW-1106 
  • Kelas KW-1107

 

Detail Lokasi Untuk Gedung G:

 • G LANTAI 3
  • Kelas G.302
  • Kelas G.304

 

 • G LANTAI 4
  • Kelas G.401
  • Kelas G.402
  • Kelas G.403
  • Kelas G.404
  • Kelas G.405
  • Kelas G.406A
  • Kelas G.406B
  • Kelas G.406C
  • Kelas G.407A
  • Kelas G.407B

 

Detail Lokasi Untuk Gedung C:

 • C LANTAI 6
  • Kelas C601

 

 • C LANTAI 8
  • Kelas C801
  • Kelas C802
  • Kelas C803
  • Kelas C804

 

 • C LANTAI 9
  • Kelas C.901
  • Kelas C.902
  • Kelas C.907

 

Detail Lokasi Untuk Gedung K1:

 • K1 LANTAI 2
  • Kelas K1.201
  • Kelas K1.202
  • Kelas K1.203
  • Kelas K1.204
  • Kelas K1.205
  • Kelas K1.206

 

 • K1 LANTAI 3
  • Kelas K1.301
  • Kelas K1.302
  • Kelas K1.303
  • Kelas K1.304
  • Kelas K1.305

 

Detail Lokasi Untuk Gedung K2:

 • K2 LANTAI 3
  • Kelas K23.301
  • Kelas K23.302
  • Kelas K23.303
  • Kelas K23.304
  • Kelas K23.305
  • Kelas K23.311
  • Kelas K23.313

 

 • K2 LANTAI 4
  • Kelas K24.401
  • Kelas K24.402
  • Kelas K24.403
  • Kelas K24.404
  • Kelas K24.405
  • Kelas K24.406
  • Kelas K24.407
  • Kelas K24.408
  • Kelas K24.409
  • Kelas K24.412

 

Detail Lokasi Untuk Gedung K3:

 • K3 LANTAI 1
  • Kelas K3.102
Kalender
S S R K J S M
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
bottom